beiratkozás

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

2021. március 15. (hétfő) az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe, nemzeti ünnep, munkaszüneti nap.
Az előttünk álló időszakra mindenkinek jó munkát, jó egészséget kívánok!

Tóth Bertalanné
Tagintézmény-Vezető

A kormány döntéséről kapott tájékoztatás értelmében az általános iskolákban 2021. március 8-tól (hétfő) március 31-éig (szerda) a nevelés-oktatás tantermen kívüli digitális munkarend szerint kerül megszervezésre. A tavaszi szünet a tanév rendje szerint, 2021. április 1-6. között lesz.
A KRÉTA rendszer a diákokkal és a szülőkkel való kapcsolattartás csatornája.
A tanítási órákat órarend szerint a KRÉTA rendszeren keresztül tartjuk meg.

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány az általános iskolás és óvodás korú gyermeket nevelő családok helyzetének megkönnyítése érdekében a 111/2021. (III.6.) Korm. rendelet szerint úgy döntött, hogy -eltérően a 2021. március 05-én kiadott szabályoktól- az óvodákban és az általános iskolákban a tantermen kívüli digitális munkarend idejére (március 8-tól március 31- éig) a szülők kérelme alapján biztosítani kell a gyermekfelügyeletet.

Ennek értelmében a szülők kérelme alapján csak nagyon indokolt esetben, az intézményünk hétköznapokon 8.00-16.00 óra között biztosítja a kiscsoportos gyermekfelügyeletet.

Tisztelettel kérem a szülőket, hogy a járvány mielőbbi megfékezése érdekében a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetekben – különösen munkavégzés vagy a védekezésben való részvétel miatt vegyék igénybe!

A felügyelet csak tünetmentes tanulók esetében igényelhető.

Kérem, a gyermekfelügyelet iránti igényüket 2021. március 8. (hétfő) 8.00 óráig jelezzék a konyariiskola@gmail.com e-mail címen az alábbi adatok elküldésével:
A gyermek neve, osztálya:
A szülő (gondviselő) neve:
A szülő (gondviselő) telefonszáma:
Mely napokon tart igényt a gyermekfelügyeletre:
Az iskolai felügyelet kérésének indoklása:

Tóth Bertalanné
Tagintézmény-vezető

Tisztelt Szülők!

Kedves Gyerekek!

Tisztelt Partnereink!

A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája dolgozói kollektívája nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag, egészségben tölött boldog új évet kívánok.

Tóth Bertalanné

tagintézmény-vezető

karacsony

Tájékoztató

a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI II, Rákóczi Ferenc Tagiskolájában a

járványügyi készenlét idején alkalmazott eljárásrendről

A 2020/2021.tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazott eljárásrendről az EMMI együttműködve Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel intézkedési tervet adott ki.

Az intézkedési terv bevezetéséről a helyi feladatok meghatározásáról az intézményvezető köteles gondoskodni. A megvalósítást a fenntartó ellenőrzi.

 

     1.   Felkészülés, a biztonságos környezet kialakítása

-          Folyamatosan nyomon követjük a kormányzat és az Operatív Törzs intézkedéseit.

               Az intézményi szabályokat ennek megfelelően aktualizáljuk.

-          Elvégeztük a fertőtlenítő nagytakarítás az intézmény teljes területén

-          A takarítást, és a felület fertőtlenítést rendszeresen ellenőrizzük és dokumentáljuk.

-          Kiemelt figyelmet fordítunk a fokozott szellőztetésre. Az időjárás függvényében folyamatosan, vagy rendszeresen nyitva tartjuk a tantermek, közösségi terek, egyéb helyiségek ablakait.

-          Kézfertőtlenítő pontokat alakítottunk ki.

(Bejáratok, tantermek, nevelői szoba, folyosó, iroda)

Folyékony szappanos kézmosási lehetőséget biztosítunk a szociális helyiségekben, papírtörlőt biztosítunk a kéztörléshez.

-          Tanulóinkat az adott korosztálynak megfelelő szinten tájékoztatást adunk a személyi higiéne alapvető szabályairól. (köhögés, papír zsebkendő használat, kézmosás. stb.).

-          Külön helyiségét biztosítunk az estlegesen tüneteket mutató tanulók vagy dolgozók elkülönítésére.

 

 

2. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások

     -  Az intézményben csak egészséges, a fertőzöttség tüneteit nem mutató tanuló és dolgozó jelenhet meg.

A szülő kötelessége: amennyiben gyermekénél tüneteket észlel az NNK előírása alapján gondoskodjon az orvosi vizsgálatról, és értesítse az iskolát.

„ Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármely betegség miatt otthon maradt, a házi orvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges felmutatni.”   (Intézkedési terv módosítás- EMMI-2020-09.02)

-          A tanulók és dolgozók számára a szájmaszk használata ajánlott, de nem kötelező.

             Minden tanulónak kell szájmaszkkal rendelkeznie az intézményben tartózkodás ideje alatt, hogy szükség esetén fel tudja venni.

-          A tanulók érkezése:

A tanítási órák 8:15- kor kezdődnek.   A tanulók 8:00 - tól érkezhetnek az iskolába

Az reggeli udvari gyülekező és sorakozó elmarad. A Rákóczi 9 telephelyre járó tanulók (sárga iskola) közvetlen abba az épületbe mennek reggel.

érkezés után a tanulók a tantermeikbe mennek, ahol az órát kezdő szaktanár felügyeletével tartózkodnak az óra megkezdéséig.

 

 Az épületek bejáratánál kézfertőtlenítő pontot helyeztünk el. A fertőtlenítő használata mindenki számára kötelező.

-           Tanítási órákon a tanulók a tantermükben tartózkodnak kivéve az alábbi órák/foglalkozások esetében: informatika, testnevelés, hittan, tanulószoba, tantárgyi felzárkóztató, egyéni fejlesztő. Ezeken az órákon a szaktantermeket vagy az erre a célra kijelölt tantermeket veszik igénybe.

-          A tanuló csoportok cseréje közben felületi fertőtlenítő takarítás történik.

A testnevelés órán, az informatika órán illetve a fejlesztő foglalkozásokon használt eszközök fertőtlenítését a foglalkozás után elvégezzük.

-          A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban tartjuk.

 

-          Az intézmény helyiségeiben folyamatosan biztosítjuk a levegőztetést. 40 perces tanítási órákat és 5 perccel hosszabb szüneteket tartunk, hogy a csoport cserével nem érintett tantermek fertőtlenítő takarítását is rendszeresen eltudjuk végezni.

 

-          A szülők az iskola épületét csak ügyfélfogadási napokon ügyintézés céljából látogathatják. Benntartózkodásukat rögzítjük.  A kézfertőtlenítés és a maszk használata kötelező.

 

 

-          Az iskolába csak a működéssel összefüggő feladatok érdekében megjelenő (szolgáltatók képviselői, tankerületi képviselő, partner intézmények képviselői) felnőttek léphetnek be. Belépésükről nyilvántartást vezetünk. Számukra kézfertőtlenítés és a maszk használata kötelező.

 

-          A szülők gyermekeiket csak az iskola kapukig kisérhetik, és tanítás után ott várják meg őket.

Első osztályos, illetve alsó tagozatos tanulók esetén a napi információ átadásra ezeken az alkalmakon a járványügyi előírások betartása mellett kerülhet sor.  (1,5-2 m-es távolságtartás, maszk használata).

 

-          A személyes megjelenést igénylő szülői értekezletek helyett információ átadásra, kapcsolattartásra az elektronikus felületeket alkalmazzuk.

 

-          Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra: létszámkorlát szigorú betartása – a résztvevők körének korlátozása, az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés) A rendezvényeket lehetőség szerint a szabadban szervezzük.

 

-          Az őszi úszás oktatást a tavaszi időszakra halasztjuk

3. Teendők beteg személy esetén

         -  Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

         -  Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.

         -  A beteg és betegség gyanújával érintett személy adatai szenzitív adatok és adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

-          A beteg gyermek felügyeletét ellátó személy számára a maszk és a kesztyű használata kötelező.

-          A betegség gyanújával érintett személy távozása után a helyiséget teljeskörűen fertőtlenítjük.

-          Beteg, vagy karanténban való elkülönítés alatt álló tanuló számára az egyes tananyagokban való előrehaladásról és a házi feladatokról tájékoztatást adunk. (Ez egyéb esetekben is szokásos eljárás.)

-          A beteg, vagy karanténban elkülönített tanuló csak orvosi igazolás vagy a járványügyi megfigyelést feloldó határozat bemutatásával járhat újra iskolába. A szülői igazolás nem elfogadható.

-          A mulasztások igazolása a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szabályai szerint történik. A betegség, vagy karantén miatt iskolába nem járó tanulók hiányzásait igazoltnak kell tekinteni. Ha a tanuló mulasztása eléri az 51.§ (7) bekezdésében rögzített mértéket lehetőség szerint a nevelőtestületi döntéssel osztályozó vizsgára kell bocsátani. Ha a betegség vagy karantén miatt mulasztott tanuló részére az iskola megszervezte a digitális munkarend szerinti oktatást és a tanuló értékelése lehetséges, osztályozó vizsga nélkül is osztályozható, és tovább engedhető.

 

4. Intézkedés fertőzéssel érintett intézmények esetén:

    A közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020.(VIII.30) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény30.§(5) bekezdése szerint megyére, fővárosra kiterjedő vészhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el oktatási szünetet.

Az intézményvezetőnek sajáthatáskörben rendezhető intézkedési jogköre nincs

 

5. Kommunikáció

 

Kérem a tisztelt szülőket, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak!

 Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www. oktatas.hu felületein követheti

 

 

 

 

 

 

 

 

Konyár.2020. 09. 04.                                                                  Tóth Bertalanné

                                                                                                         tagintézmény- vezető

Tájékoztató a tanévnyitó ünnepségről!

A Bocskai István Általános Iskola és AMI Konyári II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 2020.09.01-én  9 órai  kezdettel kerül megrendezésre a tanévnyitó ünnepség.

A bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező!

Minden tanulót csak 1 felnőtt kísérhet el. Felnőttek számára a szájmaszk használata kötelező, valamint csak az udvaron tartózkodhatnak, az iskola épületébe nem jöhetnek be. 

A fenti intézkedésekre a tanulók és a dolgozók egészségvédelme érdekében van szükség.

Megértésüket köszönjük !

Szárnyad erős, repülj bátran!

Mindig magasabbra!

Tisztelt Szülők!

 

 
A járványügyi intézkedések értelmében, a tanév végéig továbbra is digitális munkarendben folytatódik az oktatás.

2020. június 2-től 15-ig szülői igény alapján gyermek felügyeletet biztosítunk.

A Derecskei Gyerekesély Iroda nyári napközis tábort szervez. A tábor várható időpontja:

 I. turnus:      2020. július 6         - július 10 között.

II. turnus:    2020. július 13       - július 17 között.

 
A fentieken túl további gyermekfelügyelet és napközis tábor szervezése igényelhető.

25.hét:         2020.06.15 – 2020.06.19-ig

26.hét:         2020.06.22 – 2020.06.26-ig

27.hét:         2020.06.29 – 2020.07.03-ig

28.hét:         2020.07.06 – 2020.07.10-ig

29.hét:         2020.07.13 – 2020.07.17-ig

30.hét:         2020.07.20 – 2020.07.24-ig

31.hét:         2020.07.27 – 2020.07.31-ig

32.hét:         2020.08.03 – 2020.08.07-ig

33.hét:         2020.08.10 – 2020.08.14-ig

34.hét:         2020.08.17 – 2020.08.21-ig

35.hét:         2020.08.24 – 2020.08.28-ig

A szervezés és előkészítő munkák miatt, kérem legkésőbb 2020.május 24-ig az iskola E-mail címére jelezze igényét a dátum pontos megjelölésével, vagy írásbeli igényét adja le az iskolában 2020.május 22-én, pénteken délig.

Tóth Bertalanné

tagintézmény-vezető                                                                                                        2020.05.21

Tájékoztató a tanulók egyéni munkarendjének igényléséről

Tisztelet Szülők!

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerint:

99/J. §  E törvénynek a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi LXX. törvénnyel megállapított

a) 45. § (5) bekezdésének hatálybalépését megelőző napon magántanulói jogviszonyban álló tanuló magántanulói jogviszonyának egyéni munkarendre történő módosítását a Kormány által kijelölt hatóság a hatálybalépéstől számított egy éven belül felülvizsgálja,

 

Tájékoztatom önöket, hogy az iskolaigazgatók által 2019. augusztus 31-éig kiadott magántanulói határozatok felülvizsgálatának keretében az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) nem hosszabbíthatja meg hivatalból az iskolaigazgatók által kiadott magántanulói engedélyek hatályát. Amennyiben a szülő a magántanulói engedélyt a jelen tanév végéig kérte, annak hatálya a Hivatal általi felülvizsgálatot követően egyébként is lejárna a tanév végén.

 Így a következő 2020/2021. tanév vonatkozásában a szülőnek, nagykorú tanuló esetén a tanulónak mindenképpen kérelmeznie kell az egyéni munkarend engedélyezését a Hivataltól, amennyiben szeretnék, hogy gyermekük a továbbiakban is mentesüljön a mindennapos iskolába járási kötelezettség alól.

Amennyiben a következő tanévben is szeretnék a mindennapos iskolába járás alóli felmentést, úgy az alábbi linken található tájékoztató szerint kérelmet kell benyújtaniuk a Hivatalhoz.

 LINK

 

2020-05.05                                                                                                                Tóth Bertalanné

                                                                                                                                tagintézmény-vezető

 

Beíratkozás

 

Tisztelt Szülők!

 

A 2020/2021. tanévben leendő 1. osztályos tanulók beírása

automatikusan megtörténik  2020. április 28 és május 15 között

a lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek  esetében.

A szülők jelenléte nem szükséges.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok bemutatására a 2020/2021.tanév első napján lesz lehetőség.

Kéréseivel keresse bizalommal iskolánkat az alábbi elérhetőségen:

e-mail: konyariiskola@gmail.com

telefon:06 54/413-023

 

Konyár, 2020.04.06                                                        Tóth Bertalanné

                                                                                  tagintézmény-vezető

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ tájékoztatója

 Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

 Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

 A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

1)      A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

·         nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

·      állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

 
2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

·         olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].

·         a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

 
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

·         A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

·         A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

·         A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

·         Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

·         Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 * Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére  

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.
 

*Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-12 óráig van lehetőség

 Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Tisztelt Szülők!

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani, hogy a váratlanul kialakult helyzetben segítik, támogatják gyermekeiket a digitális tanulás folyamatában.

Mindannyiunk számára szokatlan helyzet ez.

Tudom. hogy nagy kihívás és teher most Önök számára a szülői szerep mellé még a pedagógus szerep egy részét is felvállani. 

Az új helyzet közös felelősségvállalásra szólít bennünket. Sajnos mi pedagógusok most a személyes jelenlétünkkel nem támogathatjuk a gyermekeket. Ezért az internet adta lehetőségeken keresztül igyekszünk segíteni. Pl: napi rendszerességgel kijelöljük a feladatokat, tananyagokat, videó kapcsolatokat igyekszünk létesíteni, megosztjuk Önökkel a tananyag megértést és feldolgozást támogató oldalak elérhetőségét stb.

Pedagógus társaim nagyon sokat dolgoznak azon, hogy minden olyan eszközt és módszert felkutassanak, amellyel a korszerű és hatékony tudásátadást biztosítani tudják.

Kérem Önöket, hogy az elkövetkező időben is napi rendszerességgel kövessék gyermekeik tanulási tevékenységét! Gondoskodjanak a rendszeres visszajelzésről a szaktanárok irányába!

Biztos vagyok abban, hogy összefogással, megértéssel, türelemmel, egymás támogatásával megoldjuk a felmerülő gondokat, és elérjük közös célunkat. A megpróbáltatások ellenére sikeresen zárjuk a tanévet.

Áldozatvállalásukhoz, kitartásukhoz kívánok sok türelmet, békességet, és nagyon jó egészséget!

Kérem, vigyázzanak magukra és családtagjaikra!

 

2020. 03. 30.                                                                                                                    Tóth Bertalanné

                                                                                                                                   tagintézmény-vezető

Beíratkozás!!

Március 15.

A koronavírus járványra való tekintettel, osztálytermi keretekben emlékeztünk Március 15-ére 

Az alábbi linken megtekinthető a műsor :

https://www.youtube.com/watch?v=AyCnMS-OgmI&time_continue=26&feature=emb_logo

Köszönjuk az előadást a Tanulóknak és Felkészítőiknek

Tisztelt Szülők!

Kedves Gyerekek!

Az otthoni digitális oktatás hivatalos fóruma a KRÉTA rendszer, amely hatékony támogatást nyújt az otthoni tanuláshoz, a diákokkal és szülőkkel történő kapcsolattartáshoz.

Tájékoztatok mindenkit, hogy a KRÉTA rendszer felhasználói funkciói bővültek.

Tantestületünk a jövőben a digitális tanulás támogatására ezt a csatornát kívánja használni.

Kérünk mindenkit, hogy naponta rendszeresen lépjen be a felületre!

 A házi feladat fül segítségével tájékozódhat az új feladatokról, tananyagokról.

Az elkészített feladatok visszaküldésére az üzenetek funkcióban a válaszgomb megnyomásával van lehetőség.

A bővített funkciók használhatósága érdekében javasoljuk, hogy internetes böngésző alkalmazásával az iskolai honlapról lépjenek be a felületre.

http://www.rakoczi-konyar.sulinet.hu/enter.html

Amennyiben problémáik vannak a KRÉTA rendszerbe belépéssel, kérjük jelezzék azt a konyariiskola@gmail.com e-mail címen.

                                                                                                                         Tóth Bertalanné

                                                                                                                      tagintézmény-vezető

Tisztelt Szülők!
Kedves Gyerekek!

2020.03.13-án, 21:15 órakor az Operatív Törzs határozata alapján Orbán Viktor miniszterelnök úr akciótervet tett közzé.
https://koronavirus.gov.hu/…/orban-viktorrendkivuli-bejelen… .
Ez egy új helyzetet teremtett. Ennek értelmében az alábbi forgatókönyvet kell követnünk:
2020.03.16-ával kezdődően a későbbiekben meghatározott időpontig a következők lépnek életbe.
A diákok nem látogathatják az oktatási intézményeket. Ennek értelmében új oktatási munkarend kerül bevezetésre, amit digitális munkarendnek nevezünk. Ezt a munkarendet a későbbiekben ismertetjük, mivel a kidolgozása jelenleg még folyamatban van.
A szülők a diákoknak az iskolában tárolt vagy hagyott taneszközét, felszerelését 2020. március 16-án és 17-én 8.00 és 16.00 óra között vihetik el.
Az iskola azon 6-12 éves korú gyermekek számára, akiknek a szülei munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához megszervezi a kiscsoportos iskolai felügyeletet. Ennek érdekében az ilyen igényét a szülő 2020. március 16-án 10 óráig a főépület igazgatói irodájában írásban (elektronikusan, vagy papíralapon) szíveskedjen jelezni.
Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak a kormányzati honlapokon, az intézményi honlapon, a hivatalos intézményi Facebook profilján és a KRÉTA rendszer faliújságján keresztül közölt információk tekinthetőek mérvadónak.
Az aktuális információkat/ tennivalókat mindig ezeken a csatornákon fogjuk közölni az iskola közösség tagjaival. Kérjük, hogy a megfelelő tájékozottság érdekében, mindenki naponta többször ellenőrizze az információk aktualitását.
Ügyeleti telefonszámunk: 54/413-023 (munkanapokon)
Megértésüket és támogató együttműködésüket köszönjük!

Tóth Bertalanné
tagintézmény-vezető

Mi is Boldog Iskola lettünk!

Sikeres pályázat eredményeként a 2019/2020-as tanévünk megnyitásakor iskolánk tantestülete megkapta a Boldog Iskola cím használatára jogosító oklevelet, ezáltal pedagógusaink a Pozitív Pszichológiai Elmélet alapjain nyugvó XXI. századi reformpedagógiai programhoz csatlakoztak.

Mit is jelent ez?

Egy tudományos módszer, amellyel a diákok oldottabbak, kitartóbbak lesznek. Eredményeik javulnak, és a velük való közös munka is könnyebbé válik. Nyitottabbá és toleránsabbá válnak egymás iránt. A gyerekek érdekes, értékes témákat feldolgozó játékos, érzelmekre ható interaktív foglalkozásokon vesznek részt, az úgynevezett boldogság órákon. 

A program fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra könyvek társszerzője, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék professzor emirátusa.

Bízunk benne, hogy a mi tanulóink is pozitív érzelmekkel gazdagodnak, optimistábban állnak az élet számtalan elvárása, kihívása elé.

Bartha Napsugár

Október 23-a múltban és jelenben

Október 23-án délelőtt a tüntetés engedélyezése körül hatalmas zűrzavar alakult ki, ugyanis Piros László , a belügyminiszter nem engedélyezte a demonstrációt. Piros aztán két óra körül megváltoztatta döntését, ezzel egy időben pedig az ÁVH erőit is mozgósította az esetleges zavargások megfékezésére. Közben – a budapestieket megelőzve – a debreceni egyetemisták már 23-án reggel hangot adtak elégedetlenségüknek, később pedig a karhatalom itt alkalmazott először fegyveres erőszakot a demonstrálókkal szemben. E nap folyamán Miskolcon is jelentős munkás- és diákmegmozdulások kezdődtek. A fiatalok a  sztálinista diktatúra és a szovjet megszállás ellen lépetek fel. ....

  Így indult 63 évvel ezelőtt ez a tragikusan záruló forradalom és szabadságharc. Erre emlékeztek iskolánk pedagógusai és tanulói október 22-én a Konyári Művelődési Házban.
Az emlékműsort  
a  nyolcadikos diákok adták, felkészítő pedagógusuk, Bujdosóné Faragó Róza.
A mély mondanivalójú, megérintő verseket, dalokat  másnap, október 23-án újra előadták a diákok, a Község Koszorúzási Ünnepen.


Bartha Napsugár

Iskolánk 2019. október 15-én
Pályaorientációs napot tartott

       Ezzel  elsődleges célunk, hogy a diákok időben felkészülhessenek a pályaválasztásra, valamint ezt megelőzve a gyerekek érdeklődésének felkeltése, a különböző szakmák  iránt. A meghívott szakemberek  értékes  interaktív programokba vonták be a kicsiket és nagyokat egyaránt. 
    A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságról érkezett szakemberek előadásukkal sok új információt adtak át felső tagozatosainknak.  Ismertették a rendvédelmi pálya területeit. Filmekkel színesítették a szakmai tájékoztatójukat. Részletesen beszéltek az alkalmassági vizsga feltételeiről, a fizikai felkészülésről...stb., ami a pályaválasztók részére fontos információvá válhat. A szakmai vendégeink taktikai és önvédelmi bemutatót is tartottak, a tanulók bevonásával még az újraélesztési protokoll lépéseit  is elsajátíthatták, szakértőkkel gyakorolhatták a diákok. A Magyar Honvédség részéről szintén köszönthettünk vendégeket.
A katonai eszközök bemutatása mellett előadást tartottak a katonai hivatásukról.  Ez a program a kisebbeket is vonzotta, hiszen repülőgép szimulátorba ülve próbálgathatták a gép vezérlését, a repülés illúziójával, ezenkívül kíváncsisággal próbálták fel a golyóálló mellényt, a sisakot. Türelemmel várták, hogy kezükbe vehessék a további katonai eszközöket.
A Derecskei Szociális, Család - és Gyermekjóléti Központ  által működtetett Gyerekesély Iroda két szociális munkása  Csetneki Jánosné Katika, és Lovászné Kiss Júlia . A hölgyek előzetesen felmérték, melyek azok a szakmák, amelyek leginkább érdeklik a tanulóinkat, melyek körükben az úgynevezett sláger szakmák. Ilyen volt például a cukrász, pék stb., ezekről kisfilmeket tekinthettek meg az érdeklődők. Itt is szívesen fordultak meg az alsós tanulók is, hiszen Katikáék bemutatójából sem hiányzott a játékosság, a közvetlen beszélgetés lehetősége.  
  A Derecskei Rendőrőrs több tagja is további érdekességgel készült diákjaink részére. A Járőrök ruházatától védőfelszerelésén át  minden fontos dolgot megtudhattak a gyerekek a rendőr hivatását illetően. Részletesen ismertették a helyszínelők a munkájuk fontos eszközeit, a helyszínelés folyamatát. A rendőrök bemutatója a várva várt kutyás bemutatóval zárul, mely kutyával végzett gyakorlatokba bevonták iskolánk bátrabb tanulóit. 
           A fent említett igazán tartalmas programok többsége várta a kisebbeket is, de természetesen számunkra eseményhez illő kézműves foglalkozás is színesítette napjukat. Örömmel vettük, hogy a szülők is érdeklődtek és szívesen vettek részt őszi pályaorientációs napunkon. Bízunk benne,  lesz  még lehetőségünk és hasonló segítségünk is egy újabb hasonló rendezvényre, valamint ezúton is szeretnénk megköszönni a meghívott vendégeinknek, hogy jelenlétükkel emelték programunk színvonalát.
                                                                                 B. N.

Október 6., az aradi vértanúk napja


1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt, amiről a magyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg.

Iskolánkban a 4. osztályos gyerekek készültek színvonalas műsorral.

ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL . . .

A debreceni Pozitív Centrum Táncművészeti Egyesület vendég táncosként lehetőséget adott Csete Maja és Karászi Károly másodikos diákjainknak. A  megtisztelő felkérés Debrecen Főterére, a Nagytemplom előtti színpadra invitálta a két konyári kis táncosunkat. Maja és Karcsi nagy magabiztossággal lépett a színpadra és táncukkal, egy pörgős szambával, lenyűgözték a debreceni nézőket. A gyerekek egy szép és sikeres élménnyel gazdagodtak. A tánc iránti szeretetük ez által  is növekedett. 

Bartha Napsugár felkészítő pedagógus

 

Majális

Iskolánk felsős modern táncos lányai, azaz a  Tiniangyalok csoport, valamint az alsós tanulókból álló duó: Maja és Karcsika a helyi majálison lépett fel. Táncaikat nagy tapssal jutalmazta a közönség. A  táncosok és tanítójuk Bartha Napsugár a produkciók zárásaként felhívott a színpadra minden lelkes gyermeket egy közös Kacsatáncra.


Tankerületi Szakmai Nap

2019.04.24.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ ebben a tanévben is megrendezte hagyományos tavaszi programját a Tankerületi Szakmai Napot. Fő célkitűzése: az intézmények közötti szakmai kapcsolatok erősítése, az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok átadása, megismerése és átvétele. A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája első alkalommal invitálta Konyárra a pedagógus kollégákat.  Választott témánk: a tehetséggondozás lehetőségei hátrányos helyzetű tanulók esetén. Nagy öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy programunkra 55 fő pedagógus érkezett a tankerület különböző iskoláiból és megjelentek körünkben a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai is. Sári Péter Attiláné főigazgató-helyettes asszony, Moczokné Már Nikolett igazgató-helyettes asszony a szakszolgálat derecskei tagintézményének vezetője, Lászlóné Lelesz Ildikó a Tehetség Munkacsoport vezetője.

A vendégeket a Berettyóújfalui Tankerületi Központ részéről Majosi Pálma Szakmai vezető- helyettes Asszony köszöntötte.

A program első részében Balázs Judit tehetség koordinátor adott átfogó képet az általa végzett tehetség azonosítási folyamatról és az önismereti csoport munkájáról. Majd Bujdosóné Faragó Róza kolléganő számolt be a tagiskola útkeresési próbálkozásairól és lehetősségeiről. Néhány perc erejéig a technika segítségével megidéztük Czeizel Endre előadását a 2x4 faktoros Talentum modellről.

 Tagintézmény-vezetőként igyekeztem rávilágítani, hogy az iskola széles szakmai kapcsolati hálójának milyen nagy szerepe van abban, hogy sokszínű, változatos tanórán kívüli programot tudunk biztosítani a tanulóknak. Ezek a programok rendkívül fontos szerepet töltenek be a hátrány kiegyenlítési törekvésünkben. Tevékenységeink tervezése során a komplex személyiség fejlesztő munka két területére a belső motiváció és a reális önismeret, önértékelés fejlesztésére kiemelt hangsúlyt fektetünk.

A bevezető gondolatok után az iskolában működő szakkörök, tehetség műhelyek munkájába pillanthattak be az érdeklődők. Kínálatunkban szerepelt a Festészet szakkör, a Színjátszó szakkör, a TDK (Tánc-Dráma-Kreatív) szakkör, A T.Ü.CS.Ö.K program, melyet a Kistérségi Gyermekesély Iroda támogatásával valósítunk meg, illetve bemutatkoztak azok a tanuló csoportok akik egy tantárgyközi projekt keretében helytörténeti kutató munka  tématerületeire szerveződtek (2. osztályosok kutató munkájának bemutatását köszönjük Csuka Gabriella kolléganőnek.) A projekt támogatója Kozák Tamás magánszemély iskolánk egykori igazgatójának fia.

A programok közötti szünetekben lehetőség nyílt annak a kiállításnak a megtekintésére, amely a tantárgyközi projektben végzett gyűjtő munkát mutatta be. A kiállítási anyag gyűjtésében és a kiállítás megszervezésében Csádiné Katona Teréz és Tőgyi Károlyné kolléganők, valamint Budainé Sápi Mária munkatársunk vállaltak fő szerepet.

A nap zárása műhelyfoglalkozások vezetőinek (Sámi Mária - festészet szakkör, Bujdosóné Faragó Róza – színjátszó szakkör, Bartha Napsugár TDK- szakkör, Villás Miklós és Major Márta T.Ü.Cs.Ö.K program vezető) reflexiójával, és a vendégek visszajelzéseivel zárult.

Ezúton is szeretném megköszönni minden kedves vendégünknek, hogy megtisztelték rendezvényünket! Kollégáim nevében is köszönöm a rengeteg pozitív, bátorító, megerősítő visszajelzést. 

Köszönöm kollégáimnak, munkatársaimnak, hogy munkájukkal hozzájárultak a szakmai nap sikeréhez.

Reméljük, hogy minden kedves kolléga hasznosítható, a saját pedagógiai gyakorlatába beépíthető ötlettel gazdagodott. Reméljük programunkkal hozzájárultunk minden kedves vendégünk személyes szakmai sikeréhez, melyhez a továbbiakban jó erőt és egészséget kívánunk.

 

Tóth Bertalanné

tagintézmény-vezető

Nárcisz -futás

Iskolánk minden évben csatlakozik a Hospice Alapítvány felhívásához, és megszervezzük az együttérzés az egymásiránti tisztelet kifejezésére szolgáló futó versenyt. Ebben a tanévben 2019 április 25-én került sor erre az eseményre. A különlegességét az adta, hogy csatlakozott felhívásunkhoz óvoda is. A futó fesztivál részt vevőinek száma így elérte 276 főt. Természetesen az „apró talpúak” kicsit rövidebb távot teljesítettek, de lendületük és lelkesedésük a nagyokéval vetekedett.

Rákóczi- napok

A tavaszi szünetet megelőző napokban 2019.április 15-16-17-én rendeztük meg iskolánkban a hagyományos „Rákóczi-napok” programsorozatot.  Hétfő reggel a nyitó rendezvényen megemlékeztünk névadónk példamutató életéről, és az aulában található mellszobor koszorúzásával tisztelegtünk emléke előtt. Délután a sport versenyeké volt a főszerep. Megválasztottuk a legerősebb, a leggyorsabb és a legügyesebb „Kurucz- vitézt” és valódi rangadói hangulatban zajlott az osztályok közötti foci bajnokság. A második nap délutánján kicsit a közelgő ünnepre is hangolódtunk, hiszen a kézműves foglalkozásokon változatos technikával készültek a kopogtatók, ajtódíszek, szűrrátétes terítők és tojás festési ötletek elsajátítására is volt lehetőség. A harmadik napon kedves műsorral mutatkoztak be a legkisebbek. Láthattuk, hogy a tanév során sok féle akadály kellett leküzdeniük, de hősiesen helytálltak és büszkén viselhetik az iskola jelvényét.

Bozsik Focitorna

 Iskolánk tanulói részt vettek a Derecskén megrendezett Bozsik fociversenyen, amelyen most összesen 4 csapat mérkőzött meg egymással: 2 derecskei csapat, Tépe csapata és Konyáré.

               A kezdő csapatban Tőgyi Lajos 8. osztályos tanuló volt a kapus, Varga Renátó 7. osztályos tanuló és Gazdag Andrea 8-os tanuló csatárok voltak, Hernácki Kevin 8-os tanuló és Gazdag Zsolt 7-es tanuló pedig a hátvédek szerepét töltötték be. Cserék voltak Makula Elizabet 8-os és Seres Stefánia 7-es tanulók.

A mi csapatunk szép eredményeket ért el, 2. helyezett lett: 1 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség. Tépé csapatát legyőztük, az egyik derecskei csapat ellen döntetlent értünk el, a másik derecskei csapattól pedig vereséget szenvedtünk el. A gyerekek jól érezték magukat és mindent beleadtak a focizásba.

               Jó volt látni, hogy sportszerűen játszott mindenki és egy csapatként összedolgoztak a szép eredmények elérése érdekében.
Bárdi Imre kísérő pedagógus

Büszkék vagyunk Rátok!

A berettyóújfalui Szélső Érték Kör a "Tiszta Biharért" projekt keretében "Van-e ötleted a megelőzésre?" hulladékgazdálkodással kapcsolatos ötlet-, és rajzpályázatot hirdetett meg.

A rajzok témája: A hulladékképződés megelőzése, kreatív újrahasznosítás

Nagy örömünkre a festőszakkör kér tagja, Nagy Judit 4. és Gál Szabolcs 3. osztályos tanulók különdíjban részesültek. 

A díjátadásra az Arany János Gimnáziumban került sor, Berettyóújfaluban, március 22-én.

Sámi Mária felkészítő pedagógus


Fenntarthatósági témahét

2019. március 18-22-ig

Iskolánk ebben a tanévben második alkalommal kapcsolódott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívására szervezett Fenntarthatósági Témahét Projektbe.
Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás. Ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek fogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban megismertessük velük a téma fontosságát és figyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.
A témahetet megelőzően a kollégák ötleteléseivel kezdődtek a szervezések, arra vonatkozóan, hogy hol, milyen weboldalakon találhatunk alkalmas anyagokat, kisfilmeket, teszteket, feladatlapokat a témához kapcsolódóan. Az iskolavezetés döntése alapján a heti programon belül egy teljes témanapot fordított minden osztályunk a projekt megvalósítására.
A március 18-22-ig tartó hét minden osztály számára a fenntarthatóságról szólt.
A közös tervezés és együtt munkálkodás kiválóan fejlesztette osztályközösségeinket. Jó hangulat alakult ki az együttgondolkodás során. A kézműves foglalkozások során újrahasznosítható anyagokból alkottunk. A gyerekek élvezték a kooperatív munkavégzést, ügyeskedtek a papírmunkákban, elméleti és gyakorlati tudásra is szert tettek. A feladatok erősítették a gyermekekben a környezettudatosságot, emelett sok új és hasznos tudással gazdagodtak.
Újrahasznosítottuk a papírgurigákat, újságpapírokat, műanyag palackokat. Ezekből készült győnyőrű virágcsokrokkal, színes pillangokkal, gólyákkal díszítettük fel iskolánk aulájának főfalát. Egyik osztályunk elkészítette a sulink ÖKO makettjét is.
A tudatos vásárlói szokások kialakítását segítettük a bolhapiac megszervezésével. A már hagyományosnak számító vásárunkon a gyerekek gyakorlott módon adták-vették apró játékaikat, megunt dolgaikat.
Március 22-én ünnepeltük a Víz Világnapját. Ebben az évben az esemény szlogenje: Vizet mindenkinek, a víz az élet!
A 4. osztályosok készítettek egy csodálatos akváriumot is, amelynek színpompás vízi világát naponta megcsodálhatjuk.
A vízről érdekes információkkal is gazdagodtunk, amelyek látványos vízcseppek formájában színesítik a lépcső oldalfalát.
A projekt célja, hogy elgondolkodjanak a gyerekek, hogy ők is képesek sok mindnenen változtatni az élhetőbb környezetért, az emberek és az állatok jövőjéért, a földi élet megmaradásáért.
Fontosnak tartjuk, hogy ezeken a programokon évről évre részt vegyünk, ezzel is hozzájárulunk intézményünk környezeti nevelési céljainak eléréséhez és jövöképének magvalósulásához. Köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehettünk a témahét programján.

Harmati Erzsébet pedagógus


Iskolánkban jártak az ovisok

2019. március 11-én iskolánkban jártak a nagycsoportos ovisok. A „Sulikóstoló” foglalkozáson, a 4. osztályos gyerekek segítségével érdekes feladatokat oldottak meg az évszakokról. Megismerkedtek A  három pillangó című mesével,majd minden óvodás nagyon ügyesen el is készítette saját kis pillangóját.

A gyerekek idén is sok-sok iskolai élménnyel gazdagodva tértek vissza az óvodába.

Vidáné Vida Szilvia pedagógus


Pénz7 – Pénzügyi és vállalkozói témahét

a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI II. Rákóczi Ferenc Tagiskolájában

2019.02.25-től 2019.03.01-ig tartó témahéten a tudatos gazdálkodás, a munka értéke, a takarékosság, a pénzügyi kultúra került fókuszba a tanítási órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt.

Főbb tevékenységek:

-          plakátkészítés a takarékossággal kapcsolatosan

-          társasjáték délután

-          pénzérme tervezés

-          meseillusztráció.


Családi nap

                  2018. december 19.-én családi napot tartottunk iskolánkban, amelyen a szülők és a gyermekek közös programokon vettek részt.

A következő programokon lehetett részt venni, amelyek forgószínpadszerűen valósultak meg : Kézművesház, Mesekuckó, Játékvár, Mozivarázs, Óvatos duhaj, Apa-fia foci bajnokság.A kézművesházban karácsonyi díszeket és képeslapokat készíthettek az érdeklődők. A Mesekuckóban mesehallgatás, meseszövés, színezés és rajzolás volt. A játékvárban különböző kártyajátékokat, kirakókat és társasjátékokat lehetett kipróbálni. Az Óvatos duhaj során az iskola volt tornatermében ping-pongozásra, csocsózásra és mini biliárdozásra volt lehetőség. Az apa-fia focibajnokságban pedig a települési sportcsarnokban apa-fia vegyes csapatokban focizhattak a sportolni, mozogni vágyó résztvevők. Jó volt látni, hogy a szülők és a gyermekek milyen jól szórakoztak együtt, közösen ping-pongoztak, csocsóztak vagy kézműveskedtek. Ezeken a programon kívűl teaház is volt. Ebéd után Betlehemes műsor volt a Művelődési Ház nagytermében, amely keretein belül a Konyári Pávakör Egyesület programját is meg lehetett tekinteni. Majd ezután következett a 4. osztályos tanulók karácsonyi műsora.

A családi nap sikeres volt, minden részvevő jól érezte magát és új élményekkel gazdagodott. Sok szeretettel várjuk a kedves családokat a következő családi napunkra is! 

Honismereti Témahét

A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI

II. Rákóczi Ferenc Tagiskolájában 2018. novemberében

A tantervi lehetőségeink miatt iskolánkban nem szerepel Hon és népismeret tantárgy. Ugyanakkor kiemelten fontos feladatunknak tekintjük, hogy tanulóink kellő ösztönzést kapjanak a szűkebb, valamint a tágabb környezet hagyományainak és történeti emlékeinek felfedezésére, a múlt tiszteletére.  A programba 50 a téma iránt érdeklődő tanulót vontunk be.

Az első napon a tanulók megismerkedtek Magyarország néprajzi tájegységeivel, a néprajzzal és muzeológiával, mint tudománnyal. Látogatást tettek a konyári Kurucz Albert Falu Múzeumban. Múzeumpedagógiai foglalkozás keretében ismerkedtek a különböző használati tárgyakkal, eszközökkel. Számos érdekességet hallottak a néprajzi szakembertől pl. a különböző népszokásokról, hagyományokról, hiedelmekről és azok kialakulásáról. Nagy kíváncsisággal várták a következő napot.

A második alkalom talán még izgalmasabbra sikerült. Megismerkedtek a település építészeti jellegzetességeivel, ellátogattak egy gazdasági udvarba és kézműves foglalkozásokon vettek részt. A szűrrátét készítés, a kosárfonás technikája, a gyöngyfűzés megismerése alkalmával az alkotás örömén túl számtalan tanulási képesség fejlesztése is megvalósult.

A harmadik témanapon ismét a kézműves foglalkozásoké volt a főszerep, hiszen a gyerekek nagyon élvezték a manuális tevékenykedést. A legnagyobb élményt azonban a Hajdú-Bihar megyei Lovas és Huszárhagyomány-őrző Közhasznú Egyesület bemutatója jelentette. Sajnos az időjárás nem kedvezett a szabadtéri programoknak ezért a lovasbemutató a következő témahéten kerül megszervezésre.

A témahét utolsónapján a játéké volt a főszerep. A tanulók különböző népi gyermekjátékokkal ismerkedtek.

Az elvont ismeretek elsajátításához az élménypedagógiai módszerek alkalmazása a legmegfelelőbb eszköz. A tanulók tevékenységeken, tapasztalati úton, az életkori sajátosságokhoz leginkább igazodó játékos formában sajátítottak el ismereteket. A témahét alkalmával feldolgozott ismeretek, az alkalmazott tanulás szervezési eljárások nagy mértékben segítették a tanulók komplex személyiség fejlesztését. A múltmegismerésén keresztül fejlődtek a tanulók érzelmi, értelmi, etikai képességei.

A sikerek arra ösztönzik a nevelőtestületet, hogy a téma alkalmakat rendszeressé tegyük, beépítsük hagyományos programjaink sorába.

        

                                                                                                                Tóth Bertalanné

                                                                                                             tagintézmény-vezető   


Adventi gyertyagyújtás

Tanulóink most is nagy izgalommal várták a Mikulás érkezését!


2018. október 8.

Esélyegyenlőségi nap Konyáron

Az erkölcstan tanítás és a közösségi nevelés céljaként, több éve van Érzékenyítő foglalkozás iskolánkban. Cél: az előítéletek csökkentése, tolerancia növelése, a fogyatékosságról alkotott szemléletmód tudatos, pozitív irányú alakítása. 

Sajnálat helyett elfogadás alakuljon ki az emberekben, felelősség tudatosítása. Együtt cselekvés örömének megmutatása, mindez úgy, hogy integrációs programokon keresztül közelebb hozza a fogyatékkal élő és ép embereket. Szeretnénk elérni, hogy a fogyatékkal élők egyenlő méltóságúnak és egyenrangúnak érezzék magukat környezetükben, a társadalomban.

A Művelődési Házban a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületétől érkeztek látássérült és vak emberek. Beszélgetés kapcsán mindennapi életükről, használati eszközeikről kaphattunk hiteles információt. Pl: BRAILLE írógép, a vonalzó, számológép, folyadékszintjelző, speciális Bábel torony, vagy malom társasjáték került a gyerekek kezébe. Megismerték ezen eszközök használatát.

A látás romlása kapcsán kialakult csőlátást szimulációs szemüveggel ismerték meg.  Az iskola 6. osztályos tanulói népdalt énekeltek a vendégeknek, valamint hangfelvételt készítettetek ajándékba emlékül, amelyre minden gyerek egy- egy szép gondolatot vagy idézetet rögzített. A fogyatékosokkal való bánásmóddal, a helyes segítségnyújtás megismerésével az osztályközösség szemléletformálásával és összekovácsolásával – a tanulók társas kompetenciáikat, eszköztárukat, tudásukat, magabiztosságukat kívántuk fejleszteni.

Az AURA kutyakiképző bemutatóján vidám hangulatban láthatták mennyi mindenben tud segíteni az állat az embernek, valamint mennyire feladattudatos, megbízható kutyák teszik könnyebbé a rászorulók életét. Később az Egyéni bánásmód hatóság ismertetője, filmrészletei keltettek nagy érdeklődést a gyerekek, szülők és vendégek körében.

 Az M1 televízió délelőtti műsorában élő közvetítés volt erről a jeles eseményről. Interjú készült a programot szervező pedagógussal: Bujdosóné Faragó Rózával, az általános iskola tanárával.

 A szülők és az önkormányzat támogatásával finom konyári bográcsban készült slambucot, süteményeket fogyaszthattak a sérültek, vendégek, résztvevők.

 Debrecenből a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményéből iskoláscsoport érkezett. A vendéglátó konyári gyerekek, szülők, pedagógusok és a sérültek közösen polkát táncolva nyitották meg a délutánt, amit játékos ügyességi vetélkedővel folytattak.

Mindenki nyert ebben a játékban. Főként érzelmi kapcsolatokat, elfogadást, szeretetet. A nap meglepetése a lovaglás volt. Nagy örömmel éltek a lehetőséggel a gyerekek. Barátságok szövődtek. A boldog szép pillanatokat a tanulók, rajzokban, fogalmazásaikban, beszélgetéseik során fogják maradandóvá tenni.

Ennek a programnak a megvalósításával, dokumentálásával A Salva Vita Alapítvány " Adj egy ötöst! " pályázatán kíván részt venni az iskola. A mentortanár Leányfalun többnapos workshopon fogja megosztani tapasztalatát szakértőkkel a fogyatékosságügyről és a szemléletformálásról.

Eline Snel gondolatai a mottónk:

"Minél többet észlelsz abból a világból, amit az ítélkezés nem

homályosít el, annál többet fogsz látni."

#SULIM ALKOTÓPÁLYÁZATAz elkészült pályaművek:

Megújult épületben kezdhettük meg a 2018/2019-es tanévet!

Iskolánkban 21 millió forint értékű beruházás valósult meg, melynek köszönhetően a főépületben 4 tanterem új padlóburkolatot kapott, az elektromos szerelvényeket, régi fénycsöves lámpatesteket korszerűekre cserélték és energiatakarékos LED fényforrásokat is elhelyeztek. Ezen kívül még informatikai eszközöket és bútorokat is vásároltak az EFOP-4.1.3.-17-2017-00314 azonosítószámú pályázat keretein belül. Az ünnepélyes projektzáó rendezvényre 2018.09.11-én került sor. 

2017/2018-as tanév

2018.05.09. került megrendezésre a felsős komplex tanulmányi verseny!

Büszkék vagyunk rátok!

Tyukodi Alexandra  volt 8. osztályos tanulónk 2018.04.07-én a Hajdú-Bihar Megyei  Képzőművészeti verseny megyei fordulóján felső tagozatos kategóriában 5. helyezést ért el. 


Március 27-30-ig a Tatai Olimpiai Központ edzőtáborában 2 tehetséges boxoló diákunk vett részt az Utánpótlás Magyar Kupán. 

Harminc versenyzőt nevezett a DVSC bokszklub az Utánpótlás Magyar Kupa küzdelmeire, a fiatal ökölvívók többsége pedig éremmel tért haza a megmérettetésről, így a hajdú-bihari egyesület minden más klubot maga mögé utasított.

Intézményünkből Vogler Helen és Csete Beatrix aranyérmet szerzett az országos viadalon. 

A tanulók elmesélték az élményeiket. 

Vogler Helen

„A diákolimpián boxoltam Tatabányán. A verseny 4 napig tartott, minden nap mérlegeléssel kezdtünk. Az első versenyem a 2. napon zajlott, egy oroszlányi versenyzővel boxoltam az ezüstért. Sikerült nyernem. Másnap megint mérlegeléssel indult a nap, nagyon vártam a következő meccset, ahol egy MTK-s versenyzővel léphettem a ringbe. Ezt a meccset is megnyertem. Izgatottan vártam az eredményhirdetést. A meccseket döntő fölénnyel nyertem meg. A dobogó legfelső fokán állhattam, aranyéremmel a nyakamban.

A DVSC versenyzőjeként nagyon büszke vagyok magamra, és büszkén viselem a csapatom mezét. Nagyon jól éreztem magam. Máris várom a következő versenyt, remélem hasonló eredményeket érek el. Nagyon jó érzés nyerni!”

Csete Beatrix

„Ez a bajnokság 4 napból álló verseny volt Tatabányán. Nekem az aranyért kellett boxolnom egy salgótarjáni lánnyal. Minden nap mérlegeléssel kezdtünk, mert ha nem volt meg a súly, edzenünk kellett. A negyedik napon boxoltam és megosztott pontozással sikerült megvernem a lányt. Oda kellett magam tennem. Az volt a gond, hogy az ellenfelem kicsi volt és hozzá kellett alkalmazkodnom, állandóan csápolt és így nehéz volt vele boxolnom. Az eredményhirdetés következett, amit nagyon vártam. A dobogó legfelső fokán álltam a kupa a kezemben, az aranyérem a nyakamban.

Köszönöm az edzőmnek, Salánki Lászlónak, hogy eddig eljutottam. Büszke vagyok magamra. Jó volt az a négy nap csak fárasztó.”


2018.03.27-én a Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár Kurucz Albert Falumúzeum szervezésében megrendezésre került a XV. Égig érő fa regionális mesemondó verseny. 

A versenyt idén a Mátyás király emlékév jegyében szervezték. 

Iskolánkat a következő tanulók képviselték:

Alsó tagozat:

Csete Maja 1.b osztályos tanuló

Varga Tamás Rafael 2. osztályos tanuló

Nagy Judit 3. osztályos tanuló

Tábori Bettina 4. osztályos tanuló

Nagy János 4. osztályos tanuló

Tőgyi Péter 4. osztályos tanuló

Felsó tagozat: 

Ács Krisztina 5. osztályos tanuló

Tyukodi Alexandra 8.a osztályos tanuló

Közülük 

I. korcsoportban 2. helyezést ért el Varga Tamás Rafael 2. osztályos tanuló és 

II. korcsoportban 3. helyezett lett Tőgyi Péter 4. osztályos tanuló.

Különdíjban részesült Nagy Judit 3. osztályos és Tábori Bettina 4. osztályos tanulók.

Hunyadi Mátyás születésének 575. és királlyá választásnak 560. évfordulója alkalmából a Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár Kurucz Albert Falumúzeum MÁTYÁS KIRÁLY RAJZVERSENYT hirdetett az iskola 3-8. osztályos tanulóinak.
A kiállítás megnyitójára és az eredményhirdetésre 2018. március 22-én került sor a Művelődési Ház kiállító termében
.

Az alkotók névsora:
- Makula Zoltán 4.osztály
- Varga Liliána Kamilla 4.osztály
- Rézműves Mercédesz, Rézműves Natália, Nagy Judit és Balázsovics Kira 3. osztály
- Szabó Zsombor 4. osztály
- Szabó Boglárka 4. osztály
- Gazdag Zsanett 5. osztály
- Király Balázs 8.b osztály
- Nagy János 4. osztály
- Rézműves Csilla 3. osztály
- Tyukodi Alexandra 8.a osztály
- Rézműves Anasztázia és Tábori Noémi Kitti 6. osztály
- Hajdú Vanda 4. osztály
- Pócsi Adrián Dávid 8.b osztály
- Fejes János 4. osztály
- Dajka László 4. osztály
- Vass Virág 4. osztály
- Makula Zsaklin 4.osztály
- Fekete Szabina Matild 6. osztály
- Seres Rajmond, Mohácsi Gábor és Barkóczi Tamás 3. osztály
- Pruna Krisztián, Rézműves Gusztáv és Nagy Dominik
- Csete Máté, Juhász Róbert, Varga Károly és Hudák Szabolcs 3. osztály
- Vadász Jázmin 3. osztály
- Nagy Judit 3. osztály
- Tábori Bettina 4. osztály
- Tőgyi Péter 4.osztály
- Janó Sándor 4. osztály

Az elkészült művek megtekinthetőek a Művelődési Ház facebook oldalán. 

2018.03.15-én a 6. osztályos tanulók ünnepi előadást tartottak a Művelődési Házban. 

2018.03.09-én került megrendezésre iskolánkban a Farsangi ünnepség. Kicsik és nagyok egyaránt nagyon jól érezték magukat a színes programokkal gazdagított délutánon. 

Gazdag Erzsi: Itt a farsang

"Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő."

2018.03.10-én a 2017/2018-as tanévi Pénz7 köznevelési témahét zárásaként a gyerekekkel bolhapiacot tartottunk.

2018.02.14-én a Hajdú-Bihar Megyei Hátrányos Helyzetűek Egyesületének szakemberei jártak az intézményünkben. A tájékoztatón a 8.a és 8.b osztályos tanulók, szüleik, az iskolában tanító pedagógusok valamint Vig Szilárd polgármester úr is részt vett. 

A Hajdú-Bihar Megyei Hátrányos Helyzetűek Egyesülete 19 éve működik. Elsősorban a hátrányos helyzetű fiatalok tanulmányi útját segíti.

Hajdú-Bihar megyében azokra a hátrányos helyzetű fiatalokra koncentrálnak, akik befejezték az általános iskolát és középiskolában folytatják tanulmányaikat szakmaszerzés céljából. Figyelemmel vannak minden tanulóra külön-külön, hogy a tanuló értékrendjének és érdeklődési körének megfelelő segítséget nyújtsanak.
 A 2018.02.14-én megtartott előadás témái:

·         konfliktusok kezelése

·         motivációk a jobb tanulmányi eredményekért

·         káros szenvedélyek és azok egészségre ártalmas hatása

·         droghasználat megelőzése

·         egészséges életmód

 Fő céljuk, hogy a tanulók ne maradjanak ki az iskolából, ne morzsolódjanak le. Mindenképpen szerezzék meg választott szakmájukat!

A tájékoztatón bővebb információkat nyújtottak a leírtakról a szülőknek és a nyolcadikos tanulóknak, és felajánlották az előzőekben ismertetett témákban a segítségüket.

 Októberben a kertpedagógiai program keretében a derecskei Almáskertben jártak tanulóink.

 

6.osztályos diákjaink a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI által rendezett egészségügyi vetélkedőn 3.helyezést értek el. Gratulálunk!

 

December 6-án iskolánkba látogatott a Mikulás. Édességgel teli csomagot hozott a gyerekeknek. A kicsik a tornateremben, a nagyok osztálytermeikben várták és köszöntötték.

 

  
 

Decemberben karácsonyváró díszekkel tettük hangulatossá iskolánk helyiségeit.

A színjátszó szakkör tagjai a Derecskén megrendezett Kis Advent elnevezésű programon is részt vettek. 

Az aulában elhelyezett adventi koszorún meggyújtottuk a gyertyákat, karácsonyi verseket mondtunk , és karácsonyi dalokat énekeltünk.

Karácsonyi ünnepségünket az utolsó tanítási napon rendeztük. A diákokat és tanáraikat, tanítóikat a színjátszó csoport és a 4. osztály közössége örvendeztette meg szép, színvonalas műsorával. A karácsonyfa alatt ajándékcsomagot is találtak a gyerekek az O&GD Kft. jóvoltából.

Válogatások a 2016/2017-es tanévből

Jeleskedtünk versenyekben

Tyukodi Alexandra tanulónk mindkét alkotásával
országos I. helyezést ért el
 a Napfényes Élet Alapítvány
 plakátpályázatán. 

Varga Liliána Kamilla 5. helyezést ért el a Varázsolvas Megyei Szépolvasó Versenyen, Mikepércsen.